Zemné a výkopové práce

 

 

 

 

Zemné a výkopové práce sú prvotnými prácami pri zahájení každej stavby. Realizujeme všetky druhy zemných, výkopových prác a manipulačných prác zo zeminou a sypkými stavebnými materiálmi. Disponujeme mechanizačnými dopravnými prostriedkami ktoré riadia a obsluhujú skúsený pracovníci.
Ponúkame Vám služby pri výkopoch základov rodinných domov a rôznych hospodárskych budov. Tiež výkopy na vodovodné siete a rôzne plynové a káblové rozvody uložené v zemi. Dovoz a odvoz zeminy, štrku, piesku a iných sypkých stavebných materiálov. Zabezpečujeme prepravu všetkých druhov stavebných a pomocných materiálov, konštrukcií lešení a stavebného dreva. Vykonávame výkopové práce základov stavieb strojne a ručne podľa konkrétnych podmienok a zloženia zeminy a podložia. Zakladanie stavieb a kompletnú prípravu stavebných pozemkov. Realizujeme všetky výkopové práce inžinierskych sietí a rôznych prípojok umiestnených v pôde. Máme skúsenosti so spevňovaním svahov  a nestabilného podložia a všetkých prác súvisiacich s odvodňovaním vlhkých terénov. Po ukončení stavebných prác ponúkame služby spojené s  vyrovnávaním a úpravou terénu do konečnej podoby a zabezpečujeme výmenu nekvalitnej záhradnej zeminy. Práce vykonávame rýchlo, presne kvalitne, bez zbytočných prieťahov. Tieto práce boli v minulosti vykonávané ručne a predstavovali značnú fyzickú námahu. Špeciálne viacúčelové mechanizmy nám dnes dovoľujú vykonať i zložité výkopy rôznych rozmerov a hĺbok strojne, ručne sa vykonávajú spravidla len dokončovacie práce výkopov alebo práce s odstránením niektorých pevných prekážok. Zdá sa to jednoduché – zoženiem kopáčov a budem to mať jednoduchšie – ale to už dávno neplatí. Stavby sú zložitejšie ako kedysi a sú často realizované na zložitých podložiach vyžadujúcich si dodatočné úpravy. Zemné práce pozostávajú z prípravných, hlavných a dokončovacích. Prípravné práce sú spojené so zoznámením sa s terénom, so zložením pôdy prípadne geologickým prieskumom podložia z dôvodu zabezpečenia statiky budovy. Zameranie pozemku, jeho prvotné zabezpečovacie oplotenie. Vyčistenie, odstránenie nerovností a prípadných prírodných prekážok, zabezpečenie prístupovej cesty a inžinierskych sieti a zabezpečenie prístrešku na uskladnenie stavebných pomôcok, materiálu a náradia. Zabezpečenie výkopu vodovodnej prípojky, prípadne vŕtanie studne alebo inštalácia čerpacej ihly, zabezpečenie výkopu elektrickej prípojky preto že elektrina a voda sú na každej stavbe nutnosťou. Po vytýčení objektu spravidla začína hlavná práca mechanizmov a výkop základov. Tu priebežne zabezpečujeme stabilitu výkopov pažením aby nedošlo k zosuvom pôdy vo výkopoch. Priebežne v prípadoch nutnosti riešime i povrchové odvodnenie terénu stavby. Na stavbách zároveň realizujeme i výkopy na uloženie kanalizačných potrubí a výkopy pre uloženie rôznych septikov, žúmp a trativodov na odvod dažďovej vody so striech. Máme skúsenosti i s výkopovými prácami na osadenie bazénov, záhradných jazierok a fontán. Máme k dispozícií stroje a mechanizmy na narušenie pevných podloží a skalistých zemných prekážok a zároveň ich odstránenie. Realizujeme zabezpečenie stavieb proti svahovým zosuvom pôdy i osadenie rôznych oporných múrov a zábran ktoré svojim vzhľadom nenarúšajú okolie a pôsobia prirodzene. Ceny nami vykonávaných jednotlivých  prác sú primerané a keď si ich napríklad skúsite porovnať s tým čo by ste museli zaplatiť najatým ručným kopáčom tak zistíte že sme vlastne lacnejší a čo je podstatné, výkopové  práce  vždy vykonávame za krátky čas a poradíme si zo všetkými vzniknutými neočakávanými situáciami a prekážkami. Nemusíte mať starosti o zabezpečenie odvozu a uloženia zeminy. Po objednaní si našich služieb spoločne s Vami vykonáme obhliadku terénu, dohovor o vykonaní prác kde si upresníte všetky vaše požiadavky. Na základe dohovoru a výpočtov objemu výkopových prác spracujeme predbežnú cenovú kalkuláciu a ponuku. Úplne presná kalkulácia sa v mnohých prípadoch nedá vykonať predom vzhľadom k možnostiam vzniku neočakávaných prekážok a tak i k nutnosti niektorých dodatkových prác vyvolaných konkrétnou situáciou. Počas našej praxe sme sa nestretli stým že by niekto nebol spokojný v nami realizovanými zemnými prácami, svedčia o tom i referencie a vyjadrenia našich zákazníkov. Termíny výkonu prác prispôsobíme vašim požiadavkám  tak aby to vyhovovalo časovým plánom realizácie stavebných prác a nespôsobili sme zdržanie. Pri využití našich služieb sa vždy snažíme všetky problémy riešiť samostatne a tak nezaťažovať zákazníkov starosťami a neoberať ich o čas. Vy si práce objednáte , my ich zrealizujeme kvalitne, presne a v dohodnutom termíne.