Mi - Fi - Bu SLOVAKIA spol. s r.o.

Mi - Fi - Bu SLOVAKIA spol. s r.o.

Vitajte na stránkach našej spoločnosti  
      
     

Vážení metalurgovia!

Dovoľte mi v krátkosti predstaviť
projekčno-inžiniersku firmu Mi-Fi-Bu SKELETING. Už 10 rokov na svetovom trhu (slovenskom, ruskom , ukrajinskom) firma vyvíja činnosť vo sfére rozvoja, projektovania, dodávky, uvádzacích prác a šéfmontáže zariadenia pre vysoké pece. Činnosť firmy, založenej na báze „know-how“ vo výrobe surového železa v Československu, je zameraná na zlepšenie prevádzky vysokých pecí a s nimi spätého zariadenia. 

Ing. Milan Filip-Bujnáček
prezident spoločnosti 

 

Vývoj

Mi-Fi-Bu Skeleting spol. s r.o. venuje veľkú pozornosť vývoju, ktorý je nevyhnutným predpokladom úspechu na trhu spájaného s pokrokom vo výrobe surového železa. Sleduje a skúma nové trendy v oblasti vysokých pecí.

Návrh nových vysokopecných zariadení má povahu vývojovej práce, nakoľko jej výsledkom býva často zariadenie prototypové a neopakovateľné, presne podľa požiadaviek užívateľa, napr. medené chladnice v podmienkach Čeljabinského hutnického kombinátu, ktorý má surovinovú aj výrobnú kapacitu od získania šrotu medi až po výrobu medenej chladnice pre vysokú pec.

 

Projekčná činnosť

Mi-Fi-Bu Skeleting spol. s.r.o. vykonáva komplexnú projektovú prípravu stavieb a technológii vysokých pecí. Medzinárodne skúsený kolektív pri svojej práci využíva najmodernejšie pracovné prostriedky (AutoManager Team Work, AUTO CAD 2002 a 2004, INVENTOR 8), čo je zárukou kvalitného a včasného plnenia svojich záväzkov a kompatibility so zahraničnými zákazníkmi.

Spoločnosť v rámci projekčných a investorských činností ponúka:

    dokumentáciu k územnému a stavebnému konaniu, Basic Engineering

    komplexné zabezpečenie dokladov, stanovísk a rozhodnutí o umiestnení stavby, doma i v zahraničí

    realizačný projekt stavby pre všetky prevádzkové súbory a stavebné objekty, Detail Engineering

    dokumentáciu skutočného prevedenia

    autorský dozor, doma i v zahraničí
 

 

Konštrukčná príprava

Mi-Fi-Bu SKELETING ponúka komplexnú konštrukčnú prípravu prvkov vysokých pecí. Útvar konštrukcie využíva najmodernejšie technické prostriedky pri statických výpočtoch, napäťovo-pevnostných analýzach, pevnostných výpočtoch a tepelno-dilatačných návrhoch konštruovaných výrobkov (NEXIS 32, SCIA. ESA. ). V rámci konštrukčných činností spoločnosť ponúka:

    konštrukčné projekty, zostavy, podzostavy a detailnú výrobnú dokumentáciu upravenú podľa technologických možností zahraničného i domacého výrobcu. Túto dokumentáciu spoločnosť spracúva na základe vlastného inžinieringu, alebo na základe inžinieringu nositeľa know-how

    montážnu dokumentáciu pre vlastnú spoločnosť, alebo nezávislé montážne organizácie, dokumentáciu pre opravy a údržbu, dokumentáciu náhradných dielov spojenú s ich materiálovou, technologickou a tvarovou modernizáciou

    dokumentáciu montážnych a výrobných prípravkov

    napäťovo-pevnostné analýzy metódou konečných prvkov

    statické výpočty oceľových konštrukcií

    tepelno-dilatačné analýzy

    pevnostné výpočty tlakových častí

podľa STN, ČSN, DIN, GOST a iných svetových štandardov.

Spoločnosť ponúka uvedené konštrukčné činnosti pre:

    zariadenia na uskladnenie VP vsádzky, dopravu, triedenie komponentov a ich dopravu na sadzobňu VP

    zariadenia k ohrevu vysokopecného vetra a využitia spalín z vytápania OV

    zariadenia odlievacích plošín VP

    zariadenia na čistenie vysokopecného plynu a výroby elektrickej energie z využitia tlaku VP plynu

    zariadenia chladenia a výmuroviek VP

    zariadenia bezzvonových uzáverov VP

    zariadenie výroby vysokopecného vetra

    potrubné systémy
 

Realizácia

Mi-Fi-Bu SKELETING ponúka montáž formou:

    na kľúč

    šéfmontáže

    dodávky

    poradenstva a servisu

    zaškolenia obsluhy a uvedenia zariadení do prevádzky podľa požiadaviek zákazníka

 

Mi-Fi-Bu SKELETING, spol. s r.o.

Nižná Hutka 74
040 18  Košice

Tel. : 055 729 0852
Fax : 055 729 0851
E-mail: mifibu@mifibu.sk
https://www.mifibu.sk