PIESKOVEC, spol. s.r.o.

PIESKOVEC, spol. s.r.o.


 

Počet prístupov:

73454 
 

 


  Adresa:
  Pieskovec spol. s r.o.
  Králiky-Lom
 

 


O našom pieskovci

       Ložisko pieskovcov je viazané na bazálne súvrstvie tzv. centrálno-karpatského paleogénu. Ťaženou surovinou je pieskovec, ktorého lavice ležia priamo na podložných mezozoických dolomitoch a dolomitických vápencoch. Hrúbka ložiska sa pohybuje v rozmedzí 30 až 50 m, hrúbka jednotlivých lavíc sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 1,5 m.
Zrnitosť pieskovcov je rôzna, prevláda však jemnozrnný pieskovec. V priestore lomu sa vyskytuje viac druhov jemnozrnných pieskovcov, miestami s polohami hrubozrnných pieskovcov.
Petrograficky sú pieskovce zložené z jemnozrnného klastického materiálu. Úlomky o veľkosti v priemere 0,14 mm sú prevažne z karbonatických hornín a kremeňa. Tmel pieskovcov je prevažne kalcitový, akcesoricky kalcitovo-kremitý alebo kalcitovo-ílovitý.
Pieskovec Králiky je využívaný ako dekoračný kameň, zvyšok ako kamenivo na stavebné účely.

Ťažené sú 3 typy pieskovca :
Žlto – béžový – využívaný hlavne na sochárske účely, umelecké úžitkové výrobky (napr. krby, kvetináče...), reštauračné práce budov (skulptúry, reliéfy, hlavice, stĺpy), fasády budov (anglické riadkové murivo, remienkové obklady), Vyznačuje sa vyššou nasiakavosťou, pre dlažby v exteriéroch je menej vhodný, pre zníženie nasiakavosti sa doporučuje použitie hydrofóbneho náteru.
Žlto – béžový – tzv. makový – obsahuje čierne vrstvičky hrúbky 1 – 5 mm tvorené tmavými zrniečkami karbonátov, využívaný je obdobne ako prvý typ
Sivý pieskovec – od predchádzajúcich typov sa líši okrem farby tým, že je jemnozrnnejší, kompaktnejší, má nižšiu nasiakavosť a preto je využívaný hlavne na dlažby, schodištia, v interiéroch i exteriéroch, pre svoju dobrú opracovateľnosť je však vhodný i pre sochárske účely.

 

História ťažby Králického priekovca

      


    V roku 1905 započal ťažbu pieskovca súkromný podnikateľ pán Poierberger za účelom vybudovania cesty z BB cez Tajov až na Králiky. V ťažbe a spracovaní pieskovca pokračoval až do roku 1949. Kvalitný králický pieskovec sa stal vyhľadávaným artiklom v celej Európe. Preto sa s našim pieskovcom môžete stretnúť napríklad v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, ale aj vo Švajčiarsku či v Čechách.

    Od roku 1949 prevzala ťažbu v lome Králiky Krajská vodohospodárska služba, za účelom budovania korýt riek a rôznych vodných tokov až do roku 1955. V roku 1955 až 1961 prebrali správu nad lomom Slovenské bazaltové kameňolomy n.p. Lučenec, následne na to Stredoslovenský kameňopriemysel n.p. Žilina a až do privatizácie v 90- tych rokoch, bol lom Králiky v majetku Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov š.p. Žilina.

Pieskovec na Králikoch sa ťaží do dnes spoločnosťou Pieskovec s.r.o.

Prírodný pieskovec po stránke genetickej patrí k príbrežnomorským, plytkovodným sedimentom socénneho mora.


Prevoz pieskovca do Pešti v roku 1912 na stavbu parmalmentu,
za účasti Jozefa Gregora Tajovského 

 

Kontakujte nás:

Adresa:
Pieskovec spol. s r.o
Králiky-Lom
976 34 Tajov
Slovenská republika

E-mail:  artstonepieskovec@gmail.com

Telefón/Fax: 048 / 419 70 73


Sochársko - umelecké práce: Halmo Jaroslav:

mobil: +421 902 097 571


 
https://www.artpieskovec.sk