VADIS BB s.r.o.

VADIS BB s.r.o.

Charakteristika

Teplovzdušný krb je teleso, ktoré slúži na vykurovanie alebo dokurovanie priestoru, či viacerých priestorov v dome, chate, byte. Funguje na princípe odovzdávania tepla medzi krbovou vložkou a vzduchom v miestnosti, ktorý sa od nej ohrieva a cirkuluje v miestnosti, čím ju ohrieva. Teplovzdušné rozvody sú dômyselné zariadenie na využitie tepla z krbovej vložky na ohrievanie vzduchu vo viacerých miestnostiach v dome. Budujú sa ako doplnok k primárnemu kúreniu a v prechodnom období môže slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania.

Princíp

Spočíva v odovzdávaní tepla z horenia v krbovej vložke na jej povrchu v krbovom telese chladnému vzduchu z miestnosti, ktorý je nasávaný spodnými prívodmi vzduchu do krbového telesa a ohriaty vzduch je vyfukovaný do miestnosti z krbového telesa výfukmi v hornej časti. Tým sa zaručuje cirkulácia vzduchu v miestnosti a výmena chladnejšieho vzduchu za teplejší.

Na čo je vhodný

Na príležitostné kúrenie (chaty, chalupy, dočasné sídla), prikurovanie v rodinných domoch v prechodnom období (sychravé jarné a jesenné dni). Vhodný na vytvorenie "klasickej" rodinnej atmosféry rodinného krbu, či tepla domova. Ako dočasne hlavný zdroj kúrenia (teplovzdušné krby s rozvodmi tepla do viac miestností, príp. do celého domu)- nezaručuje dostatok tepla pri vonkajších teplotách drsnej zimy (pod -10°C) ako hlavný zdroj tepla. (samozrejme pri správnom dimenzovaní krbovej vložky).

Čoho sa vyvarovať?

Na príklade uvádzame chyby, ktorých sa treba vyvarovať pri stavbe krbu. Ak pri stavbe krbu zistíte, že dodávateľ spravil jednu z nasledujúcich chýb, trvajte na ich okamžitom odstránení.
Praktická ukážka:


1. Nedostatočné vytesnenie dymovodu v mieste vústenia do komína.
2. obstavba krbovej vložky musí poskytovať jej ochladzovanie a tým aj záruku neprasknutia telesa krbovej vložky v prípade prehriatia, čo môže spôsobiť únik spalín do telesa krbu a tým aj do priestoru obývacích miestností (jednoznačne nespĺňa protipožiarne a zdravotné požiadavky).
Obstavba krbovej vložky musí poskytovať priestor na ochladzovanie na boku krbovej vložky cca 8 cm a od zadnej steny krbovej vložky cca 12 cm.
3. Na ochladzovanie krbovej vložky, teda aj na zabezpečenie teplovzdušného vykurovania je potrebné zaruciť dostatočný prívod vzduchu pod vložku a taký istý by mal byť v priereze aj tzv. 'výfuk' teplého vzduchu do miestnosti. Na uvedenom príklade nieje.
4. Ak uvažujeme, že krbová vložka je zdroj tepla, tak je nutné ponechať dilatačnú s páru okolo prednej steny krbovej vložky od obmurovky min 2-5 mm
5. Obmurovka krbovej vložky musí spĺňať protipožiarne a bezpečnostné požiadavky. Pórobetónove tvárnice systému ytong, či porfix toto v žiadnom prípade nespĺňajú. Vhodné su teploodolné, či akumulačné materiály, ako Superisol, brulapor, či šamotové tehly. (Aj iné podobné materiály.)
6. Vnútro telesa krbu by malo byť správne odizolované od okolia použitím izolačných materiálov. Teda aj steny, o ktoré sa teleso opiera, tak aj komínové teleso.
7. Teplovzdušný rozvod do iných miestností sa rieši odčerpávaním tepla z telesa krbu.
8. Jednou z najdôležitejších protipožiarnych a tepelnohospodárnych opatrení je vytvorenie tepelnoizolačnej, najlepšie dvojitej komory, ktorá oddelí priestor stropu telesa s najväcším úderom horúceho vzduchu od stropu miestnosti, najmä pri použití sádrokartonového systému.
Jednoznačne uvedený príklad reálnej stavby nespĺňa ani jednu z týchto požiadaviek.
Preto radšej akýkoľvek nájdený uvedený nedostatok konzultujte, najlepšie okamžite nechajte odstrániť.

 


Staňte sa fanúšikom na

 

V dnešnej dobe sa upúšt'a od otvorených krbov v interiéroch, najmä z dôvodu nízkej účinnosti a komplikáciám uvedeným v porovnaní. Aj vzhl'adom na požiadavky paliva, kde nieje vhodné akékol'vek drevo.Aj napriek tomu otvorený krb dotvára výtvarne a esteticky interiér a môže slúžit' ako doplnkové, no nie hlavné kúrenie

 

Aby sa zabezpečila bezchybná funkcia kozuba ako otvoreného ohniska, najmä v interiéri, musí sa navrhnút' tak, aby jeho konštrukcné prvky spĺňali požiadavky na správne horenie a odt'ah spalín, ktoré vyplývajú z pôsobenia fyzikálnych zákonitostí.

V súčasnosti sa kozuby nehodnotia synteticky, najmenej sa však hodnotia z hl'adiska fyzikálnych zásad. Tieto sú však pre tvorbu kozubov rozhodujúce. Aj ked' je v súčasnosti kozub výrazným výtvarným prvkom priestoru, v ktorom sa nachádza, jeho tvorba musí zodpovedat' nielen dispozicno-architektonickej syntéze, ale musí vyhovovat' aj požiadavkám na dobrú technickú funkciu. Tento súčet daností sa musí usporiadat' pre základný koncept kozuba, ktorý je nielen výtvarným, ale aj funkcným prvkom.Tepelné rozdiely medzi teplou a studenou zónou v miestnosti, ktoré sú dôsledkom prevádzky kozuba ako jediného zdroja temperovania miestnosti, nemôžu sa pokladat' za správne. Kozub nenahrádza vykurovací systém priestoru. Ohen v kozube splna viac estetické a len čiastočne funkčné požiadavky. Pred uvedením kozuba do činnosti sa vzduch v priestore temperuje vykurovacím systémom. Napriek tomu však kozub musí byt' aktívny ako zdroj kúrenia a musia sa dodržiavat' technické paramete, aby sálal teplo a neodsával temperovaný vzduch z miestnosti. Musíme dbat' na to, aby sa kozub nestal nežiadúcou ventiláciou, pretože tým by teplota v miestnosti klesala na neželatel'nú úroveň.
Funkcia kozuba sa prirovnáva k fyzikálnemu javu spojených trubíc.
V komínovom prieduchu sa v dôsledku teplých, t. j. l'ahších dymových plynov vytvára podtlak, ktorý bude tým väčší, čím väčší bude rozdiel vo vzt'ahu k teplote vonkajšieho vzduchu. Rozdiel hmotností medzi studeným a teplým vzduchom vyplýva z tepelnej rozt'ažnosti plynov. Prúdením teplých dymových plynov v prieduchu vzniká v ohnisku podtlak, ktorý sa vyrovnáva prúdením studenšieho vzduchu v miestnosti smerom k ohnisku.

 

 

Charakteristika

Pre zdravú obytnú klímu je veľmi dôležitý čo najväčší podiel sálavého tepla v obytnom priestore. Vo voľnej prírode je pre človeka najpríjemnejšie tepelné sálanie, ktoré pochádza zo slnečného žiarenia. Sálanie tepla v interiéri je prenášané bez média zo spotrebiča tepelným žiarením na predmety a osoby ktoré sa v ňom nachádzajú. V klíme vytváranej sálaním tepla je teplota vzduchu relatívne nízka, nevznikajú žiadne pohyby vzduchu a teplotné spády ostávajú malé. Nevznikajú ani vysoké teploty vzduchu v úrovni hlavy a príliš nízke teploty v úrovni nôh. V súčasnosti sa veľký dôraz u kachľových pecí na spaľovanie dreva a biomasy kladie na tesnosť pece, čo znamená že pre kachliara je veľmi dôležité použiť pri stavbe takú techniku, ktorá zamedzí úniku spalín do interiéru. Veľmi efektívna a dokonalá je technológia stavieb pecí a kozubov hypokaustovým spôsobom. Táto technológia bola používaná 600 rokov p.n.l. pri vyhrievaní kúpeľov rímskych légií. V podstate ide o prúdenie horúceho vzduchu v prepojených dutinách. Uzavretý kolobeh prúdenia horúceho vzduchu zabezpecí ohriatie stien pece, alebo kozuba. Na túto obstavbu sa používajú keramické a špeciálne teplovodivé materiály ( liaty šamot). Povrch stien môže byť glazovaný, alebo opatrený špeciálnou teploodolnou omietkou. V oblastiach, kde sa neuvažuje s plynofikáciou je možné do hypokaustovej pece zabudovať pecnú vložku s možnosťou ohrevu vody. Týmto systémom je potom možné pri automatickom spaľovaní pomocou regulácie zabezpečiť vyhrievanie celého domu z jedného ohniska. Vysoké teploty v ohnisku pecných vložiek nám umožňujú použit' v stavbe výmenníky bez rizika dechtovania komínových prieduchov. Ochladzovanie spalín a akumulácia tepla sa uskutocnuje vo vysokovýkonných šamotoch, ktorých základnými zložkami sú aluminiumsilikát siliciumkarbit. Akumulačný systém sa skladá z presných tvárnic, ktoré umožnujú rýchlu a bezprašnú montáž - KMS systém ( Keramik - Modul -Spiechersystém). Po presnej a kvalitnej montáži stavebnice systému KMS a použití systému ako celku má užívateľ garantovanú 100% funkčnost' a dlhú životnosť. Je preto veľmi dôležité obrátiť sa s realizáciou na odborníka so skúsenost'ami, ktorý kvalitnou prácou poskytne dostatocnú záruku jedinecného technického a dizajnového dotvorenia kachlového diela na mieru a kľúč. Na prevádzku hypokaustových pecí stací jedna zápalka najednu vykurovaciu sezónu, ale drevo musí byť kvalitne vysušené a jeho objemová vlhkosť má byť na úrovni 13% ( suší sa dva roky). Vhodným umiestneným komína v priestore domu môže byť riešené prikladanie dreva z chodby, čím sa zamedzí znečisteniu obývaných izieb, zvýši sa úžitkový komfort a zabezpečí sa aj vyhrievanie chodbových priestorov.

Systém hypokaustu

Slovom hypokaust sa označuje uzavretý priestor, v ktorom prúdi horúci vzduch a zároveň slúži na vykurovanie vonkajších plôch. Vykurovanie týmto systémom využívali už starí Rimania, keď mali pod podlahami obytných miestností vybudovaný systém kanálov, v ktorých prúdil teplý vzduch. Ten zohrieval konštrukcie podláh a následne sálaním ohrieval obytné miestnosti. Oheň ako dobrý sluha a zlý pán sprevádza ľudstvo od nepamäti. V jaskynných obydliach si pračlovek ohrieval pri ohni skrehnuté kosti a jeho žena na horúcich kameňoch piekla ulovené mäso. V rôznych obdobiach človek stále dômyselnejšie využíval tepelnú energiu, šírenie tepla a jeho akumuláciu. Niektoré technológie upadli do zabudnutia, aby po mnohých storočiach boli opäť prinavrátené a po zdokonalení slúžili ľuďom na tejto zemi. V našom teplotnom pásme je život závislý na prísune tepelnej energie, a to hlavne v prechodnom a zimnom období. Prirodzeným zdrojom energie je slnko. Čoraz viac domov je projektovaných a realizovaných so solárnymi výmennikmi tepla na ohrev pitnej vody a vykurovanie - a to hlavne v letnom období, teda od 15. mája do 15. augusta a v prechodnom období od 1. apríla do 14. mája a od 16. augusta do 31. októbra. V zimnom období (15.10. - 31.3.) keď poklesne počet slnečných dní a efektivita solárneho zariadenia klesá v decembri a januári až na 5 % júlového výkonu je potrebné aktivovať na produkciu tepla hlavný zdroj. Najpohodlnejšie riešenie je vykurovanie elektrinou, ale z ekologického hľadiska je nevhodné z dôvodu environmentálneho dopadu pri výrobe elektrickej energie. Nemôžeme zanedbať ani závislosť od vzdialeného zdroja, centrálneho dodávateľa, možnosť výpadku a zaručený rast trhových cien. Ako médium by sa elektrina mala používať len na osvetlenie a spotrebiče. Ďalším riešením je zemný plyn a nainštalovaný kondenzacný plynový kotol, ale opäť zdroj, dodávateľ, rast trhových cien a znecisťovanie ovzdušia exhalátmi.

História a súčasnosť
Po stáročia boli v ľudských obydliach na vykurovanie používané kachľové pece. Stavali sa klasickou technológiou "na hlinu" - výmurovka ohniska bola hlinou previazaná s opláštením. Keďže hlina má veľmi nízky koeficient vodivosti, správa sa v ohnisku ako izolant. Takisto šamot sa po naplnení akumulačnej kapacity správa ďalej ako izolant. Keramický plášť sa nahrial spaľovaním dreva v ohnisku. Z dôvodu rôznych tepelných zón v peci dochádza k nerovnomernému ohrievaniu plášťa pece a následne k pnutiam a trhlinám v plášti pece. Týmto dochádza k možnému, ale veľmi nežiadúcemu úniku spalín do interiéru. ďalšou nevýhodou je možnosť prehriatia pece, pričom pri vysokých povrchových teplotách dochádza k zvýšenému prúdeniu vzduchu v interiéri a zvýšenému zvíreniu prachových častíc. Ale napriek tomu dobre postavená kachľová pec produkciou sálavého tepla a záporných iónov je pre ľudský organizmus najväčšou výhrou. Pred 40-timi rokmi sa rakúsky kachliar Josef Ortner zacal zamýšľať nad týmito nedostatkami tradicného spôsobu výstavby. Na základe štúdia termodynamiky a vlastných praktických skúseností vypracoval kompaktný novodobý systém, ktorý otvára kachliarskym majstrom nové dimenzie v oblasti techniky a dizajnu stavby kachl'ových pecí. Nový stavebný systém spočíva v inom konštrukcnom riešení stavieb s použitím novovyvinutých materiálov na stavbu hypokaustu. V posledných rokoch sa veľký dôraz kladie na tesnosť pece a kvalitu spaľovacieho procesu. Veda a vývoj neustále napredujú. Požiadavky na kvalitu bývania rastú, trendom sú nízkoenergetické domy, nízkoteplotné sálavé vykurovacie systémy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie - spaľovaním dreva a biomasy. Všetky tieto požiadavky je možné splniť použitím kvalitnej kachľovej pece ako hlavného zdroja. Samozrejme, že nemám na mysli klasickú kachľovú pec postavenú klasickou technológiou stavby na hlinu. Po stáročia zaužívaný pojem kachľová pec zostane i naďalej, ale len ako vonkajší plášť, opláštenie pece, kde môžeme tradičné steny z glazovaných kachlíc nahradiť omietanými, ale sálavými plochami. Pokrok nastáva vo vnútornom usporiadaní pece. Použitím vhodných a vysokokvalitných materiálov na stavbu ohniska dochádza ku omnoho kvalitnejšiemu spaľovaniu dreva a biomasy. Spaľovací proces môže byť riadený a temer bezzbytkový, Vysoké teploty v ohnisku pecných vložiek nám umožnujú použiť v stavbe teplovodné výmenníky bez rizika dechtovania komínových prieduchov. Výkon teplovodného výmenníka pohodlne pokryje požiadavku ohrevu teplej pitnej vody; Vykuruje sa teplou vodou z rozvodu ústredného kúrenia, alebo elektrickým káblom na nočný prúd. Spaliny z pecnej vložky alebo tirolského ohniska môžeme napojiť na vynikajúci Ortnerov KMS systém (Keramik - Modul - Speichersystem), ktorý vďaka materiálovým komponentom ako alumíniumsilikát a silíciumkarbid má výbornú tepelnú vodivosť a zároveň najlepšiu akumulačnú schopnosť. Akumulačný systém sa skladá z presných tvárnic, ktoré umožnujú rýchlu a bezprašnú montáž. Spalinový kanál má po celej dĺžke priemer 18 cm, vykazuje minimálny odpor prúdenia (cca 0,4 Palm) a zabezpecčuje čistú prevádzku bez usadzovania sadzí. Akumulačný systém je samonosný, dajú sa z neho vytvoriť nové tvarové formy ako aj vykurovací systém pre dve poschodia. Odovzdávanie tepla z ohniska a KMS nastáva bez priameho dotyku s plášťom pece cez vzduchovú medzeru - hypokaust, ktorá sa dokáže nahriať na teplotu až 200°C, čím sa minimalizuje pnutie spôsobené rozdielnou tepelnou rozťažnosťou vnútorného a vonkajšieho systému. Tým sa obmedzuje riziko vzniku trhlín na vonkajšom opláštení, ale nahrievanie plášťa pece je rovnomerné, povrchová teplota nižšia (ideálna teplota je 55°C) a hodnota zostatkového tepla po 12 hodinách sa zvyšuje z 15 na 27 %.

Pravidlá a zásady

Poučenie pre správne fungovanie kachľovej pece pred spustením. (.pdf)

Po presnej a kvalitnej montáži stavebnice systému KMS,prípadne systém stavaný (teda KMS je nahradený stavanými ťahmi zo šamotových ťahových tvaroviek, či platní) a použití systému ako celku má užívateľ garantovanú 100 % funkcnosť a dlhú životnosť. Je preto veľmi dôležité obrátiť sa s realizáciou na odborníka, ktorý kvalitnou prácou poskytne dostatočnú záruku jedinečného technického a dizajnového dotvorenia kachľového diela na mieru a na kľúč.
Dôležité ale je správne a dostatočné preschnutie a vyzretie diela. Pri použití moderných kachliarskych materiálov doba zrenia sa skrátila na cca 2 - 3 týždne pri otvorených zakurovacích dvierkach, aby bol vytvorený ťah, ktorý odvádza vlhkosť s telesa pece komínom. Aj po tomto čase sa nedoporučuje ihneď dielo používať v plnom rozsahu. Najprv treba zakúriť a naložiť jednu dávku dreva aby sa pec mierne prehriala a nechať vyhasnúť. Toto treba zopakovať za 2 - 3 dni, potom opakovať počas 2 týždňov, no prestávku skracovať na 1 deň. Až potom opatrne kúriť nepretržite. Na prevádzku hypokaustových pecí stačí jedna zápalka na jednu vykurovaciu sezónu, ale drevo musí byť kvalitne vysušené a jeho objemová vlhkosť má byť na úrovni 13 %. Suší sa dva roky!
Ďalším dňležitým aspektom pre správne a bezproblémové vykurovanie pecou je jeho údržba, teda pravidelné čistenie ťahov diela, čistenie komína a vždy platná revízna správa od kominára. 

 


Montáž krbov, pecí a barbecue (záhradných krbov)

    Výtvarné spracovanie krbu a jeho montáž
    Zapájanie krbových piecok
    Stavba kachľových pecí
    Stavba krbov s teplovzdušnými rozvodmi
    Stavba barbecue - záhradných krbov
    Aj iné systémy


Exkluzívne obklady a doplnky z prírodného lešteného kameňa

    Široká paleta farieb a štruktúry kameňa
    Kuchynské pracovné a stolové dosky (aj s montážou)
    Exkluzívne obklady kúpeľní (aj s montážou)
    Portály krbov (aj s montážou)
    Parapety (aj s montážou)
    Schodiská - leštený kameň namiesto dlažby (aj s montážou)
    Dlažba z prírodného lešteného kameňa (aj s montážou)
    Vizualizácie riešení
    Kladačské plány


Predaj a montáž komínových systémov

    Schiedel systém
    Prespor systém
    Jeremias trojplášť nerezový systém
    Witzenman trojplášť nerezový systém
    Aj iné systémy


Komplexné riešenie pre alternatívne vykurovanie

    Od návrhu po final
    Návrh riešenia vykurovania podľa stavu nehnuteľnosti
    Projekty kozubov a kachľových pecí
    3D vizualizáciu projektov
    Spracovanie daného stavu a prispôsobenie novým podmienkam
    Spracovanie riešenia teplovzdušných rozvodov
    Príprava stavby kuzubu
    Kalkulácie materiálu na stavbu
    Realizácie stavieb kozubu či kachl'ovej pece
    Finalizácia navrhnutého riešenia


Počítačové spracovanie dát

    Reklamná a marketingová činnost'
    Príprava pre tlač, prepress, zalamovanie
    Grafická úprava
    Prezentácie
    Vizualizácie


Adresa:
VADIS BB s.r.o.
Sitnianska 6599/29
974 11 Banská Bystrica
IČO: 46388826
DIČ: 2023359558
Obchodný register OS Banská Bystrica, vložka č. 20988/S
Bankové spojenie: VÚB 2954463451 /0200


Kontakt:
Dalibor Vávra, konateľ spoločnosti
Tel:
+421 903 459 618
+421 907 427 857
e-mail: vadis@vadisbb.sk

https://www.vadisbb.sk